Engelli Araç Tadilat Projesi

Engellli Araç Projesi İçin İstenilen Evraklar

  1. Heyet Raporu
  2. Sürücü Belgesi
  3. Geçici Satış Belgesi
kolaj2

Hareket Engelli Yolcuların Aracı Giriş – Çıkışlarını Kolaylaştıran Teknik Donanımla İlgili Şartlar

2001/85/AT Direktifi “EK VII”

Hareket Engelli Yolcuların Aracı giriş-çıkışlarını Kolaylaştıran Teknik Donanımla İlgili Şartlar.

1) GENEL

Bu Ek,hareket engelli yolcular ile  tekerlekli sandalye kullanıcılarının kolayca giriş-çıkışlarını sağlayacak şekilde tasarımlanan bir araca uygulanacak olan hükümleri kapsar.

2) KAPSAM

Bu şartlar hareket engelli yolcuların kolay  giriş-çıkışlarına müsaade eden araçlara uygulanır.

3) ŞARTLAR

3.1 Basamaklar;

En az bir adet servis kapısında birinci  basamağın yerden yüksekliği, Sınıf I ve Sınıf A araçlarda  250 mm’yi,  Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf B araçlarda 320 mm’yi aşmamalıdır. Sınıf I ve Sınıf A araçlar için alternatif olarak, biri giriş ve biri çıkış olmak üzere, iki kapı açıklığında, birinci basamağın yerden yüksekliği 270 mm’yi aşmamalıdır.

Karoseri alçaltma/yükseltme sistemi veya geri çekilebilir basamak kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilen kapıda (kapılarda) yerden birinci basamaklar dışındaki, geçiş alanlarında ve geçit koridorundaki basamakların  yüksekliği Sınıf I ve Sınıf A araçlarda  200 mm’yi, Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf B araçlarda 250 mm’yi aşmamalıdır.

3.2 Hareket Engelli Yolcular İçin Öncelikli Koltuklar ve Boşluklar;

3.2.1 Engelli yolcular için öncelikli koltuk olarak tasarımlanmış  tahsis edilen, öne  veya arkaya bakan  yeterli sayıdaki koltuk,  iniş ve binişler için
uygun olan servis kapısına (kapılarına) yakın bir konuma  yerleştirilmelidir. Öncelikli koltukların asgarî sayısı,  Sınıf I araçlarda dört, Sınıf II ve Sınıf III
araçlarda iki ve Sınıf A ve Sınıf B araçlarda ise bir olmalıdır. Kullanılmadığı zaman katlanabilen bir koltuk bir öncelikli koltuk olarak tasarımlanmamalıdır.
Ek I  madde 7.7.8.5.2,  bu şarta uyan  araçlara uygulanmamalıdır.

3.2.2 Öncelikli koltukların en az bir adedinin altında veya bitişiğinde, rehber köpek için yeterli boşluk bulunmalıdır.

3.2.3 Oturma konumu ile geçit koridoru arasındaki koltuklara kolçak konulmalı ve bu kolçaklar, koltuğa serbest geçiş sağlayacak şekilde kolayca
hareket edebilmelidir. Engelli yolcuların kolayca tutunabilmelerine imkân sağlayacak şekilde, öncelikli koltukların bitişiğine tutamak veya el tutamak
raylar takılmalıdır.

3.2.4 Öncelikli koltuk minderinin asgarî genişliği, oturma konumunun ortasından geçen düşey düzlemden ölçüldüğünde, her iki yanda 220 mm veya
bitişik koltuklarda (örneğin, ikili koltuk) her oturma konumunun her iki yanında 220 mm olmalıdır.

3.2.5 Sıkıştırılmamış koltuk minderinin tabana göre yüksekliği,  tabandan minderin ön üst yüzeyine teğet yatay düzleme ölçüldüğünde 400 mm ile
500 mm arasında olmalıdır.

3.2.6 Öncelikli oturma konumlarının ayak boşluğu, koltuk minderinin ön kenarından geçen düşey düzlemden ileriye doğru uzanmalıdır.  Ayak
boşluğunun eğimi  hiçbir  yönde % 8’i aşmamalıdır.

3.2.7 Sıkıştırılmamış koltuk minderinin en üst noktasından ölçüldüğünde, her öncelikli oturma konumunun serbestyüksekliği Sınıf I ve Sınıf A
araçlarda 1300 mm
 ve Sınıf II  araçlarda 900 mm’den az olmamalıdır. Bu serbest yükseklik, koltuğun bütünü ile koltuğa ait ayak boşluğunun
düşey izdüşümü üzerinde bulunmalıdır. Minderin önünde 230 mm’lik asgarî serbest düşey boşluk bulunması kaydı ile, koltuk sırtlığının veya diğer
nesnelerin bu boşluğa  girinti yapmasına müsaade edilmelidir. Öncelikli  koltuğun 1,2 m’yi aşan yükseklikteki bir bölmeye (ayırma duvarı) bakacak
şekilde konumlandırıldığı durumda, bu boşluk 300 mm olmalıdır.

3.3 İletişim Cihazları;

3.3.1 İletişim cihazları, herhangi bir öncelikli koltuğun bitişiğine, tekerlekli sandalye alanı içine yerleştirilmeli ve tabandan 700 mm ile 1200 mm
arasındaki bir yükseklikte bulunmalıdır.

3.3.2 Alçak taban alanındaki koltuk bulunmayan yerlerde, iletişim cihazları 800 mm ile 1500 mm arasındaki bir yükseklikte olmalıdır.

3.3.3 Bütün iç iletişim cihazlarının kumandaları, avuç ile çalıştırılabilmeli ve zıt renkte(renklerde) ve tonda olmalıdır.

3.3.4 Araçta rampa veya asansör varsa, aracın dışına, kapılara bitişik ve yerden yüksekliği 1300 mm’yi aşmayacak şekilde sürücü ile iletişim
vasıtası konulmalıdır.

3.4 Resimli Gösterimler (Piktogramlar);

3.4.1  Tekerlekli sandalye alanı ve/veya öncelikli  koltuk takılı araçlara, dışarıdan görülecek  şekilde, aracın hem ön yan kenarına, hem de ilgili
servis kapısına (kapılarına) bitişik Ek III, Şekil 23’a’ya uygun resimli gösterimler bulunmalıdır. Uygun resimli gösterimler, aracın iç kısmına, tekerlekli
sandalye alanı veya öncelikli koltuğun bitişiğine konulmalıdır.

3.5 Taban Eğimi;

Geçit koridorunun, öncelikli koltuk veya tekerlekli sandalye alanı ile en az bir giriş ve çıkış veya birleştirilmiş giriş ve çıkış arasındaki geçiş alanının veya taban alanının eğimi % 8’i aşmamalıdır. Bu tür eğimli alanlar kaymaz yüzeye sahip olmalıdır.

3.6 Tekerlekli Sandalyenin Yeri İle İlgili Şartlar;

3.6.1 Yolcu bölümünde her tekerlekli sandalye kullanıcısı için sağlanan en az 750 mm genişliğinde ve 1300 mm uzunluğunda özel alan
bulunmalıdır. Özel alanın boylamasına düzlemi, aracın boylamasına düzlemine paralel olmalı ve bu alanın zemini kaymaz olmalıdır. Tekerlekli
sandalye alanı, sandalye öne bakacak şekilde tasarımlanmışsa,  Ek III, Şekil  22’deki serbest boşluk sağlanması kaydı ile, öndeki koltuk sırtlığının
üst kısmı bu boşluğa girinti yapabilir.

3.6.2 Tekerlekli sandalye kullanıcılarının geçebilecekleri, en az bir adet kapı geçişi bulunmalıdır. Sınıf I araçlarda tekerlekli sandalyelerin
geçebilecekleri kapılardan en az biri servis kapısı olmalıdır. Tekerlekli sandalye geçiş kapısında, bu Ekin madde 3.11.2‘sinin hükümlerine uyan
(karoseri alçaltma/yükseltme sistemi), tekerlekli sandalyenin araça yüklenmesini kolaylaştıran düzenekler bulunmalı; tekerlekli sandalye geçiş
kapısı,  bu ekin madde 3.11.3 (asansör) veya madde 3.11.4’ün  (rampa) şartlarına uygun olmalıdır.

3.6.3 Servis kapısı olmayan tekerlekli sandalye geçiş kapısı en az 1400 mm yüksekliğe sahip olmalıdır. Tekerlekli sandalyenin araca girişini
sağlayan bütün kapıların genişliği asgarî 900 mm olmalıdır. Ölçme el tutamaklarının seviyesinde yapıldığında bu genişlik, 100 mm kadar
azaltılabilir.

3.6.4 Boyutları Ek III, Şekil 21’de gösterilen referans tekerlekli sandalye ile aracın dışından kapılarından en az birisini kullanarak, tekerlekli
sandalye özel alanına/alanlarına ulaşım mümkün olmalıdır.

3.7 Tekerlekli Sandalye Boşluğundaki Koltuklar;

3.7.1 Tekerlekli sandalye boşluğunda katlanabilir koltuklar bulunabilir. Ancak, bu koltuklar katlandıkları ve kullanılmadıkları zaman, tekerlekli
sandalye boşluğuna girinti yapmamalıdır.

3.7.2 Sürücü veya yardımcı personel tarafından kolaylıkla sökülebilmek kaydıyla, tekerlekli sandalye boşluğuna sökülebilir koltuklar takılabilir.

3.7.3  Herhangi bir koltuğun ayak boşluğu veya katlanabilir koltuğun bir kısmı, kullanım konumunda iken  tekerlekli sandalye
boşluğuna girinti yapıyorsa, bu koltuklar üzerinde veya bitişiğinde, aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

“Bu Alanı, Lütfen  Tekerlekli Sandalye Kullanıcısına Terk Ediniz.”

3.8. Tekerlekli sandalyenin sabitlenmesi;

3.8.1 Tekerlekli sandalye bağlama sistemi. Bu Ekin madde  3.8.1.1’den madde  3.8.1.2.3’e kadar olan maddelerde  bulunan şartlara alternatif olarak,
tekerlekli sandalye bağlama sistemine madde 3.8.2’den madde 3.8.2.11’e kadar maddelerdeki şartlar da  uygulanabilir.

3.8.1.1 Araçta bulunanlar için herhangi bir çeşit bağlama sisteminin takılmasının gerekli olmadığı yolcu koltuklarının bulunduğu bir araçta, tekerlekli
sandalyenin sabitlenmesini garanti etmek amacıyla, tekerlekli sandalye boşluğuna bir  bağlama  sistemi takılmalıdır.

Aşağıdaki şartlara uygun olarak, bir statik deney yapılmalıdır:

(a) Her tekerlekli sandalye başına, tekerlekli sandalye üzerindeki bağlama sistemine 250 daN ± 20 daN kuvvet uygulanmalıdır.

(b) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi aracın tabanına monte edilmemişse, bu kuvvet aracın yatay düzleminde ve aracın önüne doğru uygulanmalıdır.
Tekerlekli sandalye bağlama sistemi tabana monte edilmişse, bu kuvvet yatay düzlem ile 45o ± 10o’lik bir açı yapacak şekilde aracın önüne doğru
uygulanmalıdır.

(c)  Kuvvet en az 1,5 saniye uygulanmalıdır.

(d) Bağlama sistemi deneye dayanıklı olmalıdır. Belirli bir süre boyunca gerekli kuvvete dayanıyorsa, bağlama sisteminin kısmen kopması veya
kırılmasını içeren kalıcı şekil bozuklukları hata olarak değerlendirilmemelidir. Uygulanabildiğinde, tekerlekli sandalyenin araçtan ayrılmasını sağlayan
kilit tertibatı çekme kuvvetinin kaldırılmasından sonra el ile çalıştırılabilir olmalıdır.

3.8.1.2  Yolcu koltuklarının bağlama sistemi gerektirdiği durumlarda, her tekerlekli sandalye boşluğu, tekerlekli sandalyeyi ve kullanıcısını
bağlayabilen bir bağlama sistemi ile donatılmalıdır.Bu bağlama sistemi ve parçaları, yolcu koltukları ve bunların bağlama sistemlerinin gerektirdiğine
eş değer bir kuvvete dayanabilecek şekilde tasarımlanmalıdır.

Aşağıdaki şartlara uygun olarak, bir statik deney yapılmalıdır:

(a) Burada bahsedilen kuvvetler, bağlama sistemi üzerine, öne ve arkaya doğru ayrı ayrı uygulanmalıdır.

(b) Bu kuvvet en az 0,2 saniye uygulanmalıdır.

(c) Bağlama sistemi deneye dayanabilmelidir.

(d) Bağlama sistemi deneye dayanıklı olmalıdır. Belirli bir süre boyunca gerekli kuvvete dayanıyorsa, bağlama sisteminin kısmen kopması veya kırılmasını içeren  kalıcı deformasyonlar hata olarak değerlendirilmemelidir. Uygulanabildiğinde, tekerlekli sandalyenin araçtan ayrılmasını sağlayan kilit tertibatı çekme kuvvetinin kaldırılmasından sonra el ile çalıştırılabilir olmalıdır.

3.8.1.2.1 Tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin  ayrı olması
durumunda öne doğru;

3.8.1.2.1.1  M2 kategorisi için:

(a) Bir karın altı kemerinde 1110 daN ± 20 daN. Bağlama sistemi aracın tabanına monte edilmemişse, bu kuvvet aracın yatay düzleminde ve önüne
doğru, tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemine uygulanmalıdır. Bağlama sistemi tabana monte edilmişse, bu kuvvet yatay düzlem ile 45o ±
10o’lik bir açıda aracın önüne doğru uygulanmalıdır.

(b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın  bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 675 daN ± 20 daN  ve kemerin üst  gövdeye
denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 675 daN ± 20 daN,

(c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru 1715 daN ± 20 daN,

(d) Kuvvetler aynı anda  uygulanmalıdır.

3.8.1.2.1.2  M3 kategorisi  için:

(a) Bir karın altı kemerinde 740 daN ± 20 daN. Bağlama sistemi aracın tabanına monte edilmemişse, bu kuvvet aracın yatay düzleminde ve önüne doğru,
tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemine uygulanmalıdır.Bağlama sistemi tabana monte edilmişse bu kuvvet, yatay düzlem ile 45o ± 10o’lik
bir açıda aracın önüne doğru,

(b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın  bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 450 daN ± 20 daN  ve kemerin üst  gövdeye
denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 450 daN ± 20 daN,

(c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru 1130 daN ± 20 daN,

(d) Kuvvetler aynı anda  uygulanmalıdır.

3.8.1.2.2 Tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin birleşik olması durumunda öne doğru. 

3.8.1.2.2.1  M2  kategorisi için:

(a) Karın altı kemeri durumunda tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru
1110 daN ± 20 daN,

(b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın  bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik biraçıda öne doğru 675 daN ± 20 daN ve
kemerin üst  gövdeye denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 675 daN ± 20 daN,

(c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru 1715 daN ± 20 daN,

(d) Kuvvetler aynı anda  uygulanmalıdır.

3.8.1.2.2.2  M3 kategorisi için:

(a) Karın altı kemeri durumunda tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ilen 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru
740 daN ± 20 daN,

(b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın  bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru 450 daN ± 20 daN  ve
kemerin üst  gövdeye denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 450 daN ± 20 daN,

(c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda öne doğru 1130 daN ±20 daN,

(d) Kuvvetler aynı anda  uygulanmalıdır.

3.8.1.2.3  Geriye Doğru;

(a) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o ± 10o’lik bir açıda geriye doğru 810 daN ± 20 daN,

3.8.2  Alternatif Tekerlekli Sandalye Bağlama Sistemi;

3.8.2.1 Bir tekerlekli sandalye boşluğuna genel tekerlekli sandalye kullanımlarına uygun bir tekerlekli sandalye bağlama sistemi takılmalı ve bu
boşluk öne bakan bir tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanıcısının taşınmasına müsaade etmelidir.

3.8.2.2 Bir tekerlekli sandalye boşluğuna en az iki bağlantı noktasını içeren bir tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemi ve aksamları değişik
77/541/AT Yönetmeliğine uygun olan emniyet kemerlerindekine benzerşekilde çalışması için tasarımlanmış ve imal edilmiş bir karın altı kemeri
takılmalıdır.

3.8.2.3 Tekerlekli sandalye boşluğuna takılmış herhangi bir bağlama sistemi, acil bir durumda kolayca serbest bırakılabilmelidir.

3.8.2.4 Herhangi bir tekerlekli sandalye bağlama sistemi aşağıdakilerden birini sağlamalıdır:

3.8.2.4.1 Bu Ekin madde 3.8.2.8’de belirtilen dinamik deney şartlarını karşılamalı ve madde 3.8.2.6’daki statik deney şartlarını karşılayacak
şekilde araç bağlantılarına emniyetli bir şekilde tutturulmalı veya

3.8.2.4.2 Bağlama sistemi ve bağlantılarının birleşimi bu Ekin madde 3.8.2.8’deki şartları karşılayacak şekilde araç bağlantılarına emniyetli
bir şekilde tutturulmalıdır.

3.8.2.5 Herhangi bir tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemi aşağıdakilerden birini sağlamalıdır:

3.8.2.5.1 Bu Ekin madde 3.8.2.9’da belirtilen dinamik deney şartlarını karşılamalı ve bu ekin madde 3.8.2.6’daki statik deney şartlarını
karşılayacak şekilde araç bağlantılarına emniyetli bir şekilde tutturulmalı veya

3.8.2.5.2 Bu Ekin madde 3.8.2.6.7’de belirtildiği şekilde bağlantı parçalarına bağlandığında, bağlama sistemi ve bağlantılarının birleşimi bu
ekin madde 3.8.2.9’daki şartları karşılayacak şekilde araçbağlantılarına emniyetli bir şekilde tutturulmalıdır.

3.8.2.6 Tekerlekli sandalye bağlama sistemi ve tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin her ikisi için aşağıdaki şartlara uygun olarak
bağlantı noktaları üzerinde bir statik deney yapılmalıdır:

3.8.2.6.1 Tekerlekli sandalye bağlama sisteminin geometrisini oluşturan bir tertibat vasıtasıyla bu ekin madde 3.8.2.7’de tarif edilen kuvvetler
uygulanmalıdır.

3.8.2.6.2 Tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin geometrisini oluşturan bir tertibat ve 76/115/ATYönetmeliğinin Ek I’inin madde
5.3.4’ünde tarif edilen bir çekme tertibatı vasıtasıyla bu ekin madde 3.8.2.7.3’te tarif edilen kuvvetler uygulanmalı,

3.8.2.6.3 Bu Ekin madde 3.8.2.6.1 ve madde 3.8.2.6.2’deki kuvvetler, öne doğru yatay düzlemin 10o±5üzerindeki bir açı ile aynı anda
uygulanmalıdır.

3.8.2.6.4 Bu Ekin madde 3.8.2.6.1 kuvvetler, geriye doğru yatay düzlemin 10o ± 5üzerindeki bir açı ile uygulanmalıdır.

3.8.2.6.5 Bu kuvvetler,tekerlekli sandalye boşluğunun düşey merkez ekseniboyunca mümkün olduğunca çabuk uygulanmalıdır.

3.8.2.6.6 Bu kuvvet, 0,2 saniyeden az olmayan bir süre muhafaza edilmelidir.

3.8.2.6.7 Bu deney,yapının dayanımına ve rijitliğine muhtemelen katkıda bulunabilecek araçtaki herhangi bir bağlantı parçası ile birlikte araç
yapısını temsil eden bir bölüm üzerinde yapılmalıdır.

3.8.2.7 Bu Ekin madde 3.8.2.6’da belirtilen kuvvetler aşağıda açıklanmıştır:

3.8.2.7.1  M2 kategorisi araçlara takılan tekerlekli sandalye bağlama sistemindeki bağlantı parçalarında:

3.8.2.7.1.1 Aracın boylamasına düzleminde öne doğru,tekerlekli sandalye boşluğu  tabanından düşey olarak ölçüldüğünde,  200 mm’den
az ile 300 mm’den fazla olmayan bir yükseklikte uygulanan 1110 daN,

3.8.2.7.1.2    Aracın boylamasına düzleminde arkaya doğru, tekerlekli sandalyeboşluğu  tabanından düşey olarak ölçüldüğünde,
200 mm’den az ile 300 mm’den fazla olmayan bir yükseklikte uygulanan 550 daN.

3.8.2.7.2 M3 kategorisi araçlara takılan tekerlekli sandalye bağlama sistemindeki bağlantı parçalarında:

3.8.2.7.2.1 Aracın boylamasına düzleminde öne doğru,tekerlekli sandalye boşluğu  tabanından düşey olarak ölçüldüğünde,
200 mm’den az ile 300 mm’den fazla olmayan bir yükseklikte uygulanan 740 daN,

3.8.2.7.2.2 Aracın boylamasına düzleminde arkaya doğru, tekerlekli sandalye boşluğu tabanından düşey olarak ölçüldüğünde,
200 mm’den az ile 300 mm’den fazla olmayan bir yükseklikte uygulanan 370 daN.

3.8.2.7.3 Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminde bağlantı parçalarındaki kuvvetler,76/115/AT Yönetmeliğinin Ek I  madde 5.4’ün
şartlarına uygun olmalıdır.

3.8.2.8  Bir tekerlekli sandalye bağlama sistemi, aşağıdaki şartlara uygun olarak bir dinamik deneye tâbi tutulmalıdır.

3.8.2.8.1 85 kg kütleli temsilî bir tekerlekli sandalye deney arabası, 48 km/h ile 50 km/h arasındaki bir hızdan durana kadar, aşağıdaki
yavaşlama ivme-zaman uygulamasına tâbi tutulmalıdır:

3.8.2.8.1.1  Asgarî 0,015 saniyelik bir toplam süre boyunca öne doğru 20 g’yi aşan,

3.8.2.8.1.2  Asgarî 0,04 saniyelik bir toplam süre boyunca öne doğru 15 g’yi aşan,

3.8.2.8.1.3   0,075 saniyelik bir süreyi aşan,

3.8.2.8.1.4   28 g’yi aşmayan ve 0,08 saniyeden fazla olmayan,

3.8.2.8.1.5   0,12 saniyelik bir süreyi aşmayan .

3.8.2.8.2   85 kg kütleli temsilî bir tekerlekli sandalye deney arabası, 48 km/h ile 50 km/h arasındaki bir hızdan durana kadar, aşağıdaki
yavaşlama ivme-zaman uygulamasına tâbi tutulmalıdır:

3.8.2.8.2.1  Asgarî  0,015 saniyelik bir toplam süre boyunca geriye doğru 5 g’yi aşan,

3.8.2.8.2.2   0,02 saniyeyi aşmayan  bir süre boyunca geriye doğru 8 g’yi aşmayan,

3.8.2.8.3 Öne ve arkaya doğru aynı bağlamalar kullanılıyorsa veya eş değer deney yapılmışsa, bu Ekin madde 3.8.2.8.2’deki deney
uygulanmamalıdır.

3.8.2.8.4  Yukarıdaki deney için tekerlekli sandalye bağlama sistemi aşağıdakilerden birine tutturulmalıdır:

3.8.2.8.4.1 Bağlama sisteminin tasarlandığı bir araçtaki bağlantıların geometrilerini temsil eden deney tertibatına sabitlenen bağlantılara,

3.8.2.8.4.2 Bu Ekin madde 3.8.2.6.7’de belirtilen bir düzende, bağlama sisteminin tasarlandığı aracın temsilî bir bölümünü oluşturan
bağlantılara.

3.8.2.9 Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemi, 77/541/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 2.7.8.4’de belirtilen deney şartlarına veya bu Ekin madde 3.8.2.8.1’indeki yavaşlama-zaman uygulamasına eş değer bir deneye uygun olmalıdır. 77/541/AT Yönetmeliğine göre onaylanmış ve işaretlenmiş bir emniyet kemerinin, uygun olduğu kabul edilmelidir.

3.8.2.10 Aşağıdaki şartlar karşılanmadıkça, bu Ekin madde 3.8.2.6, madde 3.8.2.8 veya madde 3.8.2.9’daki bir deney başarısız olarak kabul edilmelidir:

3.8.2.10.1 Deney süresince, sistemin hiçbir parçası başarısız olmamalı veya bağlantılarından veya araçtan ayrılmış olmamalıdır.

3.8.2.10.2  Tekerlekli sandalye ve kullanıcısını serbest bırakan mekanizmalar, deneyin tamamlanmasından sonra serbest bırakabilmelidir.

3.8.2.10.3 Bu Ekin madde 3.8.2.8’deki deneyde, tekerlekli sandalye deney süresince aracın boylamasına düzleminde 200 mm’den fazla hareket etmemelidir.

3.8.2.10.4  Sistemin hiçbir parçası, deneyin tamamlanmasından sonra, keskin kenarlar veya diğer çıkıntılar sebebiyle yaralanmalara sebep olacak ölçüde şekil bozukluğuna uğramış olmamalıdır.

3.8.2.11  Bunların işletme talimatları, bitişiğinde açıkça görülür olmalıdır.

3.8.3 Bu Ekin madde 3.8.1.1’in hükümlerine alternatif olarak tekerlekli sandalye boşluğu, tekerlekli sandalye kullanıcısının, bir desteğe veya sırtlığa doğru bakan sandalyeye bağlanmaksızın seyahat etmesi için aşağıdaki hükümlere uygun olarak tasarımlanmalıdır:

(a) Tekerlekli sandalye boşluğunun boylamasına kenarlarından biri, aracın bir kenarına veya duvarına yaslanmalıdır.

(b) Aracın boylamasına eksenine dik olan bir destek veya sırtlık, tekerlekli sandalye boşluğunun ön ucunda bulunmalıdır.

(c) Tekerlekli sandalyenin devrilmesinden kaçınmak için, destek veya sırtlık, tekerlekli sandalyenin tekerlekleri veya arkası bunlara dayanacak şekilde tasarımlanmalıdır.

(d) Öndeki koltuk sırasının destek veya sırtlığı, her bir tekerlekli sandalye için 250 daN ± 20 daN’luk bir kuvvete dayanabilmelidir. Bu kuvvet, aracın yatay düzleminde önüne doğru, destek veya sırtlığın ortasına gelecek şekilde uygulanmalı ve 1,5 saniyeden az olmayan bir süre sürdürülmelidir.

(e) Bir el tutamağı veya el tutamak rayı, tekerlekli sandalye kullanıcısının kolayca tutabilmesine imkân tanıyacak şekilde, aracın yan kenarına veya duvarına takılmalıdır.

(f) Tekerlekli sandalyenin yana doğru hareketini sınırlamak ve tekerlekli sandalye kullanıcısının kolayca tutabilmesi için tekerlekli sandalyenin karşı tarafına geri çekilebilir el tutamak rayı veya eşdeğer bir tertibat takılmalıdır.

(g) Özel alanın taban yüzeyi kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır.

(h) Aşağıdaki metinden oluşan bir işaret, tekerlekli sandalye alanının bitişiğine takılmalıdır:

“ Bu alan, tekerlekli sandalye için ayrılmıştır. Tekerlekli sandalye, geriye bakacak şekilde destek veya sırtlıklara dayanmış ve frenlenmiş olarak yerleştirilmelidir.”